Vlada FBiH

Utvrđen Nacrt zakona o dugu, zaduživanju i jamstvima u FBIH

image

Zakon o dugu, zaduživanju i jamstvima FBiH, čiji je Nacrt na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila Vlada Federacije BiH, uređuje uvjete, način i postupak zaduživanja FBiH, kantona, gradova, općina, izvanproračunskih fondova, izvanproračunskih korisnika i javnih poduzeća, izdavanje jamstava FBiH, kantona, gradova i općina, osiguranje sredstava za servisiranje duga, vođenje evidencija i izvješćivanje o dugu i jamstvima.

Donošenje ovog zakona potaknuto je potrebom Federacije BiH da provede planirane ekonomske politike i reforme za uspostavu novih fiskalnih pravila Europske unije za dug, zaduživanje i jamstva, te radi obuhvata mjerenja javnog duga sukladno statističkoj metodologiji EU. Provedba ekonomskih politika podrazumijeva postizanje tri temeljna cilja, od kojih je jedan osiguranje kontinuiranog održavanja javnog duga u odnosu na bruto domaći proizod u okviru kriterija iz Mastrichta.
Od prosinca 2009. godine u FBiH se poduzimaju aktivnosti na unaprjeđenju upravljanja dugom, u okviru kojih je Odjel Svjetske banke koji se bavi procjenom performansi za upravljanje dugom proveo procjenu učinka u FBiH. Na tom temelju je sačinjeno izvješće, prema kome su identificirane aktivnosti koje zahtijevaju provedbu korektivnih mjera, te je predložen Reformski plan za upravljanje dugom.
Sukladno tomu, te Pismu namjere, kojim se Vlada Federacije Bosne i Hercegovine obvezala da u parlamentarnu proceduru uputiti tekst novog Zakona, pristupljeno je njegovu donošenju s ciljem uvođenja novih fiskalnih pravila i jačanja kontrole nad zaduživanjem sukladno principima dobre prakse.
U postupku izrade zakona sudjelovali su i međunarodni konzultanti, a radna verzija ovog zakona dostavljena je svim relevantnim institucijama u BiH na očitovanje (Ministarstvo financija i trezora BiH, Centralna banka BiH, Udruženje banaka BiH, federalna ministarstva, kantoni, gradovi, općine, Ured za reviziju institucija FBiH, vanproračunski fondovi, javna poduzeća), kao i međunarodnim financijskim institucijama (Svjetska banka, MMF, EBRD). Federalno ministarstvo financija je dostavljene komentare, prijedloge i sugestije razmotrilo, te je dio prihvatljivih prijedloga postao sastavni dio Zakona, a neki će biti ugrađeni u podzakonske akte.
Zakon, uz ostalo, stvara pretpostavke za jaču kontrolu nad zaduživanjem u FBiH i utvrđuje ciljeve zaduživanja, te propisuje obvezu Vlade FBiH da donosi Strategiju upravljanja dugom koja je zasnovana na ciljevima utvrđenim Zakonom. Uz to, Federalna vlada je obvezana na usvajanje godišnjeg plana zaduživanja. Zakon utvrđuje novi limit servisiranja duga kantona, gradova i općina u odnosu na redovite prihode, te definira pragove zaduženosti u odnosu na GDP.
Uvodi se godišnje ograničenje novog zaduživanja za zakonom propisane institucije i pravne osobe, ograničava novo zaduživanje bez predhodnog odobrenja, a javnim zdravstvenim ustanovama je izričito zabranjeno novo zaduživanje.
Zakonom je propisana obveza uspostave, planiranja financiranja i održavanja jamstvenog fonda na razini FBiH, kantona, grada i općine. Jamstveni fond je namijenjen isključivo za plaćanje po aktiviranim jamstvima. Utvrđena je i obveza naplate potraživanja nakon izvršenog plaćanja na temelju izdatih jamstava.
Date su ovlasti Federaciji BiH, kantonima, gradovima i općinama za donošenje podzakonskih akata.
Za provedbu novog zakona nije potrebno osigurati sredstva u proračunima jer njegovo usvajanje ne predstavlja novu financijsku obvezu. Provedbom Zakona, financijske obveze mogu nastati isključivo na temelju pojedinačnih odluka o zaduženju i izdavanju jamstva. Međutim, u slučaju izdavanja jamstva, razina vlasti koja izdaje jamstvo dužna je uspostaviti i održavati Jamstveni fond koji će zahtijevati financijska sredstva sukladno dinamici utvrđenoj aktom o uspostavljanju Jamstvenog fonda, kako u FBiH, tako i u kantonima, gradovima i općinama.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Vlada Federacije BiH utvrdila je Prijedlog zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima kojim se utvrđuje postupak ispitivanja i stavljanja u promet, proizvodnja, označavanje, promet na veliko i malo, farmakovigilancija, kontrola kvaliteta, oglašavanje i nadzor nad veterinarsko-medicinskim proizvodima (VMP) s ciljem osiguravanja njihovog kvaliteta, neškodljivosti i djelotvornosti, kao proizvoda za zaštitu zdravlja životinja, a time i zaštitu zdravlja ljudi od rezidua VMP u hrani životinjskog porijekla i u hrani za životinje.
Zakon se primjenjuje na veterinarsko-medicinske proizvode koji su pripremljeni industrijski ili metodom koja uključuje neki industrijski proces i namijenjeni stavljanju u promet, na djelatne supstance, međuproizvode i pomoćne supstance koje se upotrebljavaju kao ishodišni materijali u VMP, supstance koje imaju anabolična, antiinfektivna, antiparazitska, protuupalna, hormonalna ili psihotropna svojstva i mogu se primjenjivati na životinjama, proizvode pripremljene u apoteci na osnovu veterinarskog recepta za pojedinu životinju ili malu skupinu životinja („magistralni pripravak”) i na osnovu recepture iz farmakopeje, a koji su namijenjeni neposrednoj isporuci krajnjem korisniku („galenski pripravak”).
Lijekovi u veterinarstvu igraju važnu ulogu u kontroli i prevenciji bolesti i patnje životinja, ali mogu da uzrokuju veliku štetu i životinjama i ljudima i okolišu ukoliko se ispravno ne koriste. Uređenje oblasti proizvodnje i prometa veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) je značajno i sa ekonomskog aspekta s obzirom na to da je zaštita zdravlja životinja bitan preduslov za ostvarivanje uspješnog i profitabilnog uzgoja životinja koje služe za proizvodnju hrane životinjskog porijekla namijenjenu za ishranu ljudi. Pored toga, naša zemlja mora dokazati da ima uspostavljen efikasan sistem kontrole proizvodnje i prometa VMP kako bi bio odobren izvoz proizvoda životinjskog porijekla na tržište EU.
Proizvodnja, promet i kontrola lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i ostalih proizvoda namijenjenih upotrebi u veterinarstvu trenutno je regulisana Zakonom o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu. Zbog potrebe usaglašavanja propisa sa Aqui comunitaire (važeći Zakon je donesen prije 15 godina), pristupljeno je izradi novog propisa u koji su ugrađeni zahtjevi iz Direktive EU 2001/82, posebno oni koji se odnose na praćenje i kontrolu upotrebe VMP.
Vlada FBiH je 9.4.2014. godine zadužila federalnog ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da imenuje Komisiju sa zadatkom da, uz podršku Međunarodne financijske korporacije (International Finance Corporation - IFC) primjenom metodologije sveobuhvatne procjene utjecaja propisa, pripremi analizu s preporukama za unaprjeđenje Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.
Zaključkom od 2.7.2015. godine, Vlada je usvojila izvještaj o procjeni utjecaja propisa na Zakon o lijekovima koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i dala zaduženje da se pristupi izradi Nacrta zakona o vetrinarsko-medicinskim proizvodima u skladu s preporukama iz izvještaja.
Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega vrši Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a veterinarska inspekcija kontrolu ispunjavanja uslova propisanih ovim zakonom u proizvodnji, prometu, upotrebi VMP i u ovlaštenim laboratorijama.
Nacrt zakona o VMP je razmatran na 11. sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH 18.5.2016. godine i 13. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH od 2.6.2016. na kojima je zaključeno da može poslužiti kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima.

KANTONIMA 9.000.000, OPĆINAMA 3.000.000 KM

Federalna vlada donijela je Odluku kojom utvrđuje kriterije raspodjele sredstava utvrđenih u Proračunu FBiH za 2017. godinu na poziciji tekućih transfera drugim razinama vlasti i fondovima. Riječ je o financijskoj pomoći od 12.000.000 KM, od čega će kantonima biti raspoređeno 9.000.000 KM, a općinama 3.000.000 KM.
Kriteriji za raspodjelu sredstava kantonima su broj stanovnika i površina, te broj učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju kantona. Za primjenu ovih kriterija vrijede pokazatelji Federalnog zavoda za statistiku i Porezne uprave FBiH. Kao jedan od dodatnih kriterija je smanjenje zaposlenih na dan 31.12.2016. u odnosu na prethodnu fiskalnu godinu.
Vlada će posebnom odlukom utvrditi iznose sredstava pojedinim kantonima i općinama. Pri dodjeli sredstava općinama prvenstveno će biti uzeti u obzir zaključci Parlamenta FBiH.

Biznis.ba

Podijeli sa drugima

Prijavite se na feed ovog komentara Komentara (0 poslato):

Pošaljite komentar comment
Unesite kod sa slike:
  • email Pošalji prijatelju
  • print Verzija za štampu
  • Plain text Kao tekst


Priča sedmice

image
Closenger

Mladi Eniz Vuković iz Gradačca kreirao novu društvenu mrežu svjetskog nivoa

Bosanac Eniz Vuković (23), programer iz Gradačca, kreirao je closenger, novu društvenu mrežu svjetskog nivoa poput facebooka.